Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat


Ezúton tájékoztatjuk, hogy a 2018. május 25-én életbe lépő Európai Uniós GDPR adatvédelmi szabályozás alkalmazása miatt Adatvédelmi Irányelvünk és Szerződési feltételeink módosítása vált szükségessé.

Számunkra fontosak az Ügyfeleink és adataik, jogaik és biztonságuk, ezért weboldalunk és szalonunk működésével kapcsolatban is rengeteg erőfeszítést tettünk és teszünk a jövőben is, hogy a XXI. századnak megfelelő biztonság technológiai háttérrel működhessen. 

A weboldal jelenleg magyarországi szervereken üzemel és az Üzemeltető is Magyarországon bejegyzett jogi személy.
Az üzemeltető a szolgáltatást magyar törvények és etikai normák betartásával üzemelteti azt. A weboldalunk használata ill., szalunkban igénybe vehető szolgáltatások nyújtása közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény – Infotv., 2000. évi C. törvény – Számvtv., 2001. évi CVIII. törvény – Ekertv.)
A nicolenails.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Definíciók

A jelen tájékoztatóban a következő fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
1.1 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;
1.2 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
1.3 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
1.4 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
1.5 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
1.6 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
1.7 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
1.8 adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
1.9 adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
1.10 adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
1.11 adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
1.12 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
1.13 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
1.14 adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
1.15 harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
1.16 EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
1.17 harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
1.18 A jelen tájékoztatóban nem meghatározott fogalmakat az Infotv.-ben meghatározott jelentéssel kell értelmezni.

2. Adatkezelő megnevezése

Név: Szöllősi András E. V. Kisadózó
Cím: 7624 Pécs, Váci Mihály utca 18. fsz. 1.
Adószám: 67950414-1-22
Nyilvántartási szám: 50992843
E-mail: info@nicolenails.hu
 

3. Adatkezelési alapelvek

3.1 Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
3.2 Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
3.3 A Nicolenails Nail Art Szalonban kizárólag 18. életévét betöltött személyek vehetnek igénybe szolgáltatásokat, illetve 14. életévüket betöltött szülői beleegyező nyilatkozattal érkező, vagy szülővel érkező vendégek.
3.3 A weboldal használatához  és a szolgáltatások igénybe vételéhez megadott adatok kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásaival történik, adatkezelési célonként külön hozzájárulással. Amikor az adatokat megadja nekünk, azok kezeléséhez Önnek engedélyt kell adnia részünkre oly módon, hogy egy jelölő négyzetben pipálással/ X-eléssel azt jelölnie kell. Amennyiben engedélyét nem adja meg, akkor az az adatkezelés nem valósul meg és az a szolgáltatás  (pl. időpont foglalás, hírlevél küldés) az Ön részére nem használható.
A Nicolenails Nail Art Szalon adatkezelője (. – az Infotv. rendelkezéseivel összhangban – akkor kezel személyes adatot, ha
3.3.1 ahhoz az érintett hozzájárul.
3.3.2 Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a Nicolenails Nail Art Szalon adatkezelője a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
3.3.2.1 a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
3.3.2.2 a Nicolenails Nail Art Szalon adatkezelője. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
3.3.3 Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.
3.4 A Nicolenails Nail Art Szalon adatkezelője felhívja a részére adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4.  Kezelt személyes adatok köre, az adatrögzítés célja, jogcíme és időtartama:
4.1 A weboldal látogatása esetében rögzített azonosítók, cookie-k:
A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik.
Adatkezelési időtartama: a Böngészési adatok, a session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

4.2 Időpont foglaláskor kezelt adatok:

 1. Keresztnév, és/vagy családnév
 2. esetenként E-mail cím
 3. esetenként Telefonszám

Adatkezelési célok: rügyfeleknek szóló előnyökről tájékoztatás küldése, és időpont foglalások nyilvántartása
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig
Adattovábbítás: nincs
Adatok módosítása és törlése személyesen a műkörmös szalonban, vagy írásban e-mailen az info@nicolenails.hu címen kérhető.

4.3 Vásárlás során kezelt adatok:

 1. Számlázi név és cím, telefonszám elérhetőségi adatok (a számla kiállításához szükséges)
 2. Adószám – cég nevére szóló számla kiállítás esetén (a számla kiállításához szükséges)

Adatkezelési célok: a vásárlások nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, vevői reklamációk ügyintézése, vásárlói kapcsolattartás, regisztrált ügyfeleknek szóló előnyökről tájékoztatás küldése
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és törvényi kötelezettség
Adatkezelés időtartama: 10 év
Adattovábbítás: Esetlegesen a felülvizsgálatra jogosult szerv felé (pl. NAV)
Adatok módosítását és törlését személyesen a műkörmös szalonban, vagy írásban e-mailen az info@nicolenails.hu címen lehet kérni (kivéve, ha már vásárolt ezen a néven, mert ebben az esetben a törvényi szabályozás szerint kell eljárni).

4.4 Hírlevélre feliratkozás esetében kezelt adatok:

 1. Név
 2. E-mail cím

Adatkezelési célok: reklámot is tartalmazó hírlevelek küldése e-mailen
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig
Adattovábbítás: nincs
A hírlevélre feliratkozás törlését a hírlevélben elhelyezett Leiratkozás linkre kattintva, vagy az info@nicolenails.hu e-mail címre írt levélben kérheti a felhasználó.


5. Tartalom

5.1 A nicolenails.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.
 
5.2 Külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését (Google Analytics).
A Google Analytics ún. „sütiket”, az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik az Ön weboldal-látogatásainak elemzését. A süti által az Ön weboldal-látogatásáról létrehozott információkat a rendszer általában a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott tárolja. A Google lerövidíti az Ön IP-címét, de csak az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyéb országaiban. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a rendszer a teljes IP-címet a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott rövidíti le. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat fogja felhasználni ahhoz, hogy kiértékelje az Ön weboldal-használatát, és jelentéseket állítson össze a weboldalon végrehajtott tevékenységekről, valamint további, a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat ajánljon fel a weboldal üzemeltetőjének. A böngészője által továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze egyéb Google-adatokkal. A sütik használatát böngészőszoftverének megfelelő beállításával letilthatja. A Google általi adatgyűjtést és felhasználást (sütik és IP-cím) az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
A plug-in helyett vagy mobil eszközök böngészőin kattintson erre a linkre egy letiltó süti telepítéséhez, mely a továbbiakban megakadályozza a Google Analytics keretein belül történő adatgyűjtést ezen a weboldalon. A letiltás mindaddig érvényben marad, míg nem törli annak sütijét. Ha a süti törlődött, elegendő mindössze újból a linkre kattintania. A Google Analytics felhasználási feltételeiről és adatvédelmi irányelvéről az alábbi oldalakon talál további információkat: https://www.google.com/analytics/terms/us.html https://www.google.com/privacy?hl=en-GB
A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani, amelynek elérhetősége: https://www.google.com/analytics.
5.4 A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie-t) helyez el. A sütik olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy maximális kényelmet nyújtsunk Önnek, amikor meglátogatja weboldalunkat. A süti egy világos betű/szám kombinációt tartalmaz, amely az Ön által használt böngészőt azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat. Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nem az Ön merevlemezén tárolódnak és nyomban kitörlődnek, amikor a böngészőjét bezárja vagy ha meghatározott ideig semmit sem csinál a honlapon.
A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.
Megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját web böngészőjének beállításai segítségével. Erről további információkat kaphat a gyártótól vagy web böngészőjének súgóján keresztül.
5.5 Weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A cookiek fő szabály szerint 30 napig tárolódnak, a felhasználó ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

6. Adatkezeléssel kapcsolatos ügyintézés

6.1 Az érintett kérelmezhet a Nicolenails Nail Art Szalon. -nál
6.1.1 tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
6.1.2 személyes adatainak helyesbítését, valamint
6.1.3 személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
6.2 Az érintett kérelmére a Nicolenails Nail Art Szalon adatkezelője tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
6.3 A Nicolenails Nail Art Szalon adatkezelője köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
6.4 A fentebb írt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Nicolenails Nail Art Szalon adatkezelője -hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
6.5 Az érintett tájékoztatását a Nicolenails Nail Art Szalon adatkezelője csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg.
6.6 A tájékoztatás megtagadása esetén a Nicolenails Nail Art Szalon adatkezelője írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.
6.7 Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot a Nicolenails Nail Art Szalon adatkezelője helyesbíti.
6.8 A személyes adatot törölni kell, ha
6.8.1 kezelése jogellenes;
6.8.2 az érintett – az Infotv.-ben foglaltak szerint – kéri;
6.8.3 az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem
zárja ki;
6.8.4 az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben vagy jelen szabályzatban
meghatározott határideje lejárt;
6.8.5 azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte.
6.9 A fenti bekezdés 6.8.4 pontjában meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.
6.10 Törlés helyett a Nicolenails Nail Art Szalon adatkezelője zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
6.11 A Nicolenails Nail Art Szalon adatkezelője megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
6.12 A Nicolenails Nail Art Szalon adatkezelője értesíti a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
6.13 Ha a Nicolenails Nail Art Szalon adatkezelője az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.
6.14 Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
6.14.1 ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
6.14.2 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
6.14.3 törvényben meghatározott egyéb esetben.
6.15 A Nicolenails Nail Art Szalon adatkezelője a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
6.16 Ha a Nicolenails Nail Art Szalon adatkezelője az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
6.17 Ha az érintett a Nicolenails Nail Art Szalon adatkezelője-nek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Nicolenails Nail Art Szalon adatkezelője  a reá irányadó határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Infotv. meghatározott módon bírósághoz fordulhat.
6.18 Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, úgy az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében – az Infotv. 22. §-ban meghatározott módon – bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
6.19 Ha az adatkezelő a 6.16. pont alapján történő értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
6.20 A Nicolenails Nail Art Szalon adatkezelője az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
6.21 Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu).


7.     Adatbiztonsági követelmények:

 1. Az adatkezelő ,illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 2. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 3. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 4. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további

intézkedésekkel biztosítja

 1. jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 3. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 4. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 5. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 6. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
 7. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.